ما که هستیم

حرکت انسانی به عنوان نماینده رسمی  Human Actدر ایران، توسط مهندس جعفر شالچی، کارآفرین
وخیّر ایرانی و با هدف آگاه‌سازی درباره نابرابری توزیع ثروت و حرکت در مسیر الگوی ایرانی
اسلامیِ پیشرفت، در سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است.

در حال حاضر ۱۱۸ دانش‌آموز مستعد در حال حمایت هستند.

گزارش به‌روز حمایت تحصیلی

از ابتدا تا به اکنون

۰
دانش‌آموز معرفی‌شده
۰
بازدید صورت گرفته
۰
در حال بررسی
۰
پذیرش قطعی
۰
در لیست بازدید
۰
پذیرش نشدند

می‌خواهم با حرکت انسانی همراه شوم

دومین رویداد حرکت انسانی
رویدادها
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

گزارش دومین رویداد حرکت انسانی

گزارشی کوتاه از دومین رویداد حرکت‌انسانی(روایت‌ چالش‌های رسیدن) دانه‌ای که باهم کاشتیم، درخت شد! هواشناسی اعلام کرده بود که پنجشنبه ٩ تیر، دمای هوا بالای ۴٠ درجه وخیلی گرم خواهد

رویداد حرکت انسانی
رویدادها
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

گزارش اولین رویداد حرکت انسانی

روایت کوتاه از اولین رویداد حرکت انسانی رویداد حرکت انسانی “روایت چالش‌های رسیدن”! «هرکجا عشق آید و ساکن شود» مسیر رسیدن به سالنِ برگزاری رویداد، پر از درخت‌های توت و