دفتر ایران: مشهد، خیابان احمدآباد، نبش عارف1
05138474144
info@harkatensani.org

یک درصد برای بازتوزیع ثروت

گروهی بین المللی از میلیونرها که توسط جعفر شالچی، بنیانگذار بنیاد، تشکیل شد.

 

میلیونرهای مردمی معتقداند کار خیر به تنهایی کافی نیست

میلیونرهای

مردمی

   مطالعه بیشتر در مورد میلیونر های مردمی

میخواهم با حرکت انسانی همراه شوم