ما که هستیم؟

حرکت انسانی به عنوان نماینده رسمی  Human Actدر ایران، توسط مهندس جعفر شالچی، کارآفرین
وخیّر ایرانی و با هدف آگاه‌سازی درباره نابرابری توزیع ثروت و حرکت در مسیر الگوی ایرانی
اسلامیِ پیشرفت، در سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است.

در حال حاضر ۱۰۰ دانش‌آموز مستعد مستمند در حال حمایت هستند.

گزارش به‌روز حمایت تحصیلی

از ابتدا تا به اکنون

۰
دانش‌آموز معرفی‌شده
۰
بازدید صورت گرفته
۰
در حال بررسی
۰
پذیرش قطعی
۰
در لیست بازدید
۰
پذیرش نشدند

می‌خواهم با حرکت انسانی همراه شوم

رویداد حرکت انسانی
دسته‌بندی نشده
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

گزارش اولین رویداد حرکت انسانی

روایت کوتاه از اولین رویداد حرکت انسانی رویداد حرکت انسانی “روایت چالش‌های رسیدن”! «هرکجا عشق آید و ساکن شود» مسیر رسیدن به سالنِ برگزاری رویداد، پر از درخت‌های توت و

هزارتوی فقر
فقر
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

هزارتوی مفهوم فقر

مفهوم  فقر مسئله‌ای است که  سال‌هاست متخصصین حوزه‌های مختلف از دیدگاه خود، ریشه‌ها و پیامدهای آن را مورد واکاوی قرار می‌دهند. در نگاه کلی مفهوم فقر در ارتباط با میزان